Mountains - randakag

Mount Andrus Rock Glacier, Wrangell - St Elias NP, July 2009